Forebyggelseskampagne mod ludomani - målrettet kvinder med anden etnisk baggrund

Forebyggelseskampagnen er lavet af Ludomaniafdelingen på Frederiksberg Centeret på baggrund af oplæg fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i februar 2015.

Formålet er at informere borgere med anden etnisk baggrund om risici ved pengespil – samt for at motivere og hjælpe problemspillere og ludomaner til at ændre en uhensigtsmæssig spilleadfærd eller søge hjælp.

Spillets indflydelse.

Spil har altid været en integreret del af vores underholdningskultur, men det stigende udbud af spil samtidigt med en øget tilgængelighed, og ikke mindst øget hastighed på spillene - har medført en øget risiko for udviklingen af en risikabel adfærd.

Denne forebyggelseskampagne har udgangspunkt i, at pengespil efterhånden er så udbredt i samfundet, at det anses som nødvendigt at lave oplysende og forebyggende indsatser i forhold til udvikling af en problematisk adfærd eller afhængighed af spil, ludomani. Der er med den gældende lovgivning på spilleområdet gjort gældende, at der skal arbejdes forebyggende i forhold til ludomani.

Ludomani defineres af WHO´s ICD-10 (International Classification of Diseases) som ”hyppige gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige samt familiemæssige værdier og forpligtelser”.

Om denne kampagne.

Kampagnen You Lose er rettet mod kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Vi ved fra udenlandske undersøgelser, at der blandt visse etniske grupper er en forhøjet prævalens i forhold til forekomsten af patologisk spillelidenskab, ludomani, blandt kvinder. I ludomanibehandlingen på Frederiksberg Centeret havde vi i 2014 klienter fra 17 nationaliteter indskrevet, hvilket underbygger behovet for en forebyggende indsats også overfor etniske minoriteter. (kilde Frederiksberg Centerets klient statistik).

Kampagnens overordnede formål er at udbrede et kendskab i målgruppen til spil og forbrug af pengespil, risikable former for spilleadfærd samt til ludomani. Sekundært er formålet at italesætte pengespil og ludomani overfor målgruppen, og dermed lette identifikation for personer med problematisk spilleadfærd i målgruppen.

 

Kampagnens hovedformål kan beskrives som følger:

Tilføre målgruppen en viden om pengespil og problematisk spilleadfærd.


Medvirke til at lette målgruppens identifikation med forebyggelseskampagnens tema.


Medvirke til at sikre at målgruppen får adgang til en række enkle værktøjer og at denne tilbydes rådgivning, der kan hjælpe den enkelte til at ændre sin spilleadfærd.


Sikre at målgruppen oplyses om sine muligheder i forhold til hjælp til en problematisk spilleadfærd.


 

You Lose - ludomani forebyggelse.

Formålet opnås gennem en kommunikation til, og i miljøet omkring, målgruppen, der baserer sig på et overvejende visuelt udtryk understøttet af tekst på dansk og engelsk. Kampagnen bruger trykt materiale, undervisning, annoncer samt et mobilt site.

I vores udformning af Kampagnen har vi lagt stor vægt på, at den baseres på konkrete erfaringer, viden samt et solidt fagligt grundlag. Kampagnen er således tilrettelagt efter en konkret viden om målgruppen fra undersøgelser og egne erfaringer.

 

Metoden i Kampagnen er valgt under hensyntagen til målgruppens ressourcer og demografiske sammensætning, samt sproglige formåen og generelle tilknytning til det danske samfund. Der arbejdes endvidere ud fra en grundlæggende tese om, at essensen i forebyggelse er en tilførsel af viden i målgruppen, sekundært udvikle kompetencer i målgruppen, samt endeligt at pege på konkret muligheder for hjælp og vejledning. Specifikt i forhold til netop denne målgruppe er der i forebyggelsen tillige et basalt mål om at oplyse om rettigheder og muligheder i det danske samfund i forhold til hjælp i forhold til en problematisk spilleadfærd.

Kampagnen skal først og fremmest have en informativ og oplysende dimension, da en basal tilførsel af viden er udgangspunktet i forebyggelse. Den oplysende og informative dimension skal være sprogligt nemt tilgængelig, og tage sit udgangspunkt i, at nogle kvinder har forbrug af spil som en del af deres kultur, mens det for andre måske er i direkte modstrid til deres kulturelle værdier. Det er derfor vigtigt, at tilrettelægge Kampagnen således, at den tager højde for ovenstående, og ikke er moraliserende eller opfattes nedsættende i forhold til gruppens egne værdier, da dette ikke vil have effekt jf. bl.a. Viden og evidens i forebyggelse, SST, CEFU m.fl.

Informations- og oplysningsdelen skal desuden formå at tilføre viden om problematisk spilleadfærd, signalerne på samme og forslag til alternative handlemåder. Herunder er det vigtigt, at kvinderne tilføres en basal viden om de rettigheder og de hjælpemuligheder de har i det danske samfund, da mange erfaringsmæssigt ikke er vidende om dette.

Dette opnås ved, at Kampagnen i enkle termer oplyser om muligheder for hjælp, herunder eksempelvis muligheden for at kunne henvende sig anonymt. Ligeledes enkle termer, skal Kampagnen pege på de eventuelle handlinger hos den enkelte, som gør den enkelte i stand til at identificere og standse en begyndende problematisk spilleadfærd, således at forebyggelseskampagnen ikke kun tilfører en viden til den enkelte om spil og de potentielt negative konsekvenser heraf, men også sætter vedkommende i stand til at søge rådgivning og hjælp, eller handle sig ud af en begyndende problematisk spilleadfærd.

I og med målgruppen er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, må det antage at en væsentlig udfordring i formidlingen af Kampagnens budskab er af sproglig art. Vi har valgt, dels under hensyntagen til målgruppens brede interne sammensætning og beskaffenhed, og dels under hensyntagen til målgruppens dansksproglighed, at Kampagnen skal udformes på både dansk og engelsk.


 

Praktisk information

Kampagnen kører i tre måneder fra november 2015 til januar 2016, og udbredes i København. Kampagnen udbredes gennem lokale medier, på reklamer i byrummet og gennem trykt materiale på udvalgte steder i lokalområdet, samt i samarbejde med kommunerne.
Kampagnen understøttes af et website: www.youlose.dk


 

Gratis behandling af ludomani

Behandling af ludomani er gratis i Danmark, ligesom du også frit kan benytte dig af vores rådgivning eller samtaler, hvis du har behov for det.

Du kan kontakte os på: ludo@frederiksberg-centeret.dk eller du kan rinde på 33 21 73 00


 

Link og deling

Det er tilladt at linke til siden uden forudgående tilsagn fra Frederiksberg Centeret. Har du spørgsmål i den forbindelse er du velkommen til at kontakte vores webmaster på mail.

Links:
www.youlose.dk

www.frederiksberg-centeret.dk/ludomani